Pravidla

Pravidla soutěže Zlatíčka 2018

(dále jen „pravidla“)

Soutěž Zlatíčka 2018 o nejhezčí dítě do 12 let zobrazené na fotografii.

Soutěž Zlatíčka 2018 (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 1. 3. 2018 do 20. 4. 2018 na internetových stránkách www.maminka.supermamy.cz. Fotografie dítěte mohou do soutěže přihlásit pouze rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte zobrazeného na fotografii nebo prarodiče dítěte zobrazeného na fotografii. Dítě zobrazené na soutěžní fotografii nesmí v době konání soutěže dovršit 13 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma. Každá fotografie smí být v soutěži zařazena pouze jednou, každé dítě musí mít vlastní profil. Maximální počet přihlášených dětí na jednoho soutěžícího je 5. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a společnosti CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.
Každý účastník soutěže může do soutěže přihlásit jedno dítě maximálně jednou (jedno dítě se smí soutěže zúčastnit pouze jeden krát). V rozšířené fotogalerii smí být maximálně 15 fotografií a jedno video.

Fotografie lze přihlašovat do 3 kategorií, které jsou rozděleny dle věku dítěte. Rozhodující pro určení věku je datum narození. Pro kategorie je určující věk dítěte. Do kategorie Zlatíčka do 2 let mohou být zařazeny děti narozené od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2018 včetně, do Zlatíčka 2 - 6 let mohou být zařazeny děti narozené od 1. 3. 2012 do 29. 2. 2016 včetně a do Zlatíčka 6 - 12 let děti narozené od 1. 3. 2005 (upraveno z mylně uvedeného data 1. 3. 2006) do 29. 2. 2012 včetně. Soutěže se smí zúčastnit děti, které se narodily od 1. 3. 2005 (upraveno z mylně uvedeného data 1. 3. 2006) do 28. 2. 2018

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB. Doporučená velikost videa je 8 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií a videí do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií a videí, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie a videa jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím a videím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích a videích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie a videa do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) fotografie a videa dítěte nesmí být starší jednoho roku

f) fotografie a videa nesmí obsahovat dětskou nahotu

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, kraje, ve kterém uvedl soutěžící své bydliště a fotografií a videí účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích a videích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie, videa a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií a videí do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií a videí bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie a videa, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie, resp. doprovodné video vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií a videí

Soutěž probíhá ve čtyřech fázích – přihlašování, internetové hlasování, semifinálové SMS hlasování a finálové SMS hlasování. Z internetového hlasování postoupí do semifinálového hlasování z každé kategorie 100 fotek s nejvyšším počtem internetových hlasů. Do finálového SMS hlasování postoupí třicet fotografií s nejvyšším počtem SMS z každé kategorie. Ceny obdrží 3 soutěžící, jejichž fotografie dostala ve finálovém SMS hlasování nejvíce hlasů.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie a videa do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování v souladu s harmonogramem uvedeným níže.

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek maminka.supermamy.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést jméno dítěte, přesný věk a kategorii, příběh a co dítě umí nebo ho baví. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: 1. 3. 2018 8:00 - 29. 3. 2018 12:00

Internetové hlasování: 15. 3. 2018 12:00 - 29. 3. 2018 12:00

Semifinálové SMS hlasování: 30. 3. 2018 12:00 - 5. 4. 2018 12:00

Finálové SMS hlasování 6. 4. 2018 12:00 - 12. 4. 2018 12:00

Vyhodnocení: do 20. 4. 2018

V období určeném pro přihlašování fotografií a internetové hlasování budou mít všichni návštěvníci stránek možnost označit fotografii symbolem VIP a tímto způsobem topovat fotografie svých oblíbenců dle vlastních preferencí, tedy posunout fotky do speciálního boxu na viditelnější pozici na webové stránce soutěže. Tvar SMS je VIP mezera XX (za XX dosaďte číslo předmětné fotografie). Cena jedné SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 15 je 15 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

V období určeném pro přihlašování a internetové hlasování si soutěžící může aktivovat Foto+, který obsahuje možnost nahrát až 15 doplňkových nesoutěžních fotografií, měnit hlavní fotografii do konce období určeného pro přihlašování dle shora uvedeného harmonogramu a přidat ke své fotografii barevné rámování. Foto+ bude účinné nejdéle 5 min. od doručení zpětné SMS. Barevné rámování lze měnit po celou dobu trvání soutěže. Aktivace Foto+ nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Tvar SMS je FOTO mezera XX, za XX vždy dosaďte ID fotografie. Cena jedné SMS zprávy pro aktivaci Foto+ odeslané na číslo 900 99 30 je 30 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.supermamy.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

Sto fotografií z každé kategorie s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí do semifinálového SMS hlasování, v němž vždy tři fotografie s nejvyšším počtem hlasů z každé kategorie, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží ceny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení fotografie do soutěže. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se v SMS hlasování neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 99 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. 
Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Třicet fotografií z každé kategorie s nejvyšším počtem hlasů ze semifinálového SMS hlasování pak postupuje do SMS finále, v němž tři fotografie s nejvyšším počtem hlasů ve finálovém SMS hlasování, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží finálové ceny. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení fotografie do soutěže. Fotografie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední). Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 99 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8 -16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy provozovateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Ceny

Tři soutěžící z každé kategorie, kteří splnili veškeré podmínky soutěže, a jejichž fotografie dostala v semifinále nejvíce SMS hlasů v dané kategorii, získají tyto ceny:

Kategorie do 2 let:

1. místo - digitální fotoaparát Nikon Coolpix 

2. místo - sada hraček Chicco  

3. místo - roční předplatné časopisu Maminka 

 

Kategorie od 2 do 6 let:

1. místo - digitální fotoaparát Nikon Coolpix 

2. místo - sada hraček  

3. místo - roční předplatné časopisu Sluníčko

 

Kategorie od 6 do 12 let:

1. místo - digitální fotoaparát Nikon Coolpix

2. místo - sada společenských her  

3. místo - roční předplatné časopisu Mateřídouška 

 

Tři soutěžící z finále bez ohledu na kategorii, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce SMS hlasů ve finále, získají tyto ceny:

1. místo – finanční odměna ve výši 25 000 Kč (před zdaněním) a focení pro Blesk pro ženy

2. místo - poukaz do Electro World v hodnotě 15 000 Kč (platnost do 25. 1. 2019)

3. místo - poukaz do Kidtown.cz v hodnotě 10 000 Kč (platnost do 31. 12. 2018)

 

Tři soutěžící, které určila porota složená z členů redakce, a splnili veškeré podmínky soutěže, získají tyto ceny:

1. místo - finanční odměna ve výši 25 000 Kč (před zdaněním)

2. místo - poukaz od společnosti Electro World v hodnotě 10 000 Kč (platnost do 25. 1. 2019)

3. místo - poukaz od společnosti Kidtown.cz v hodnotě 5 000 Kč (platnost do 31. 12. 2018)
  

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do dvou dnů ode dne ukončení soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 5 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách maminka.supermamy.cz do 26. 4. 2018. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem do 20. 4. 2018. Předání prvních tří finálových výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném, místě. Podmínkou předání prvních tří výher je osobní převzetí výhercem, osobní účast soutěžícího dítěte, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru osobně a předávání se nezúčastní soutěžící dítě, a to nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže, tedy do 18. 5. 2018, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Ostatní ceny budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou v přihlášce, výherci mají povinnost poskytnout redakci součinnost pro potřeby pořízení článků a fotografií týkající se soutěže. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět Provozovateli (tedy nebude doručena), propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému Provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.


Zobrazit domovskou stránku