Co má dítě umět ve třech a co v pěti letech?

 • Co má dítě umět ve třech a co v pěti letech?
  Foto: Shutterstock
  Sdílej na facebooku
  2. listopadu  2017 
   06:00

  Znáte to. Máte pocit, že máte celkem šikovné dítě, protože skvěle kreslí, má velkou slovní zásobu nebo je neobyčejně obratné. A pak přijde nějaký jeho vrstevník, který to umí líp, a ještě všechno najednou. A vy poněkud znejistíte, zda není vaše dítě minimálně v něčem opožděné, protože ho dost nerozvíjíte. Zvláště tento pocit zesílí, když se pustíte do webových diskusí, protože děti tamních matek jsou snad skoro všechny geniální. Lepší je se srovnávání vyhnout, ale když už – co by tedy batole nebo předškolák měli umět? 

 • Jsou dnešní děti chytřejší?

  Desatero obratnosti aneb jak vést děti k pohybu • VIDEO: 

  Děti, které dnes nastupují do první třídy, celkem často umějí číst, psát nebo počítat, a to v mnohem větší míře, než jsme to uměli v jejich věku my. Neznamená to nicméně, že jsou všechny geniální, jen je pro ně snazší se například díky aplikacím na tabletech a úsilí rodičů takové věci naučit. Nevypovídá to však nic o jejich sociální zralosti, komunikačních dovednostech nebo obratnosti, které jsou přitom neméně důležité. "Množství podnětů, není-li přehnané, skutečně přispívá k rozvoji mozku. Pozor také na přetěžování. Často se totiž stává, že zatímco myšlenkové schopnosti dítěte jsou nadprůměrné, jeho výdrž, pozornost a pracovní vyspělost odpovídají kalendářnímu věku," říká na adresu šikovných dětí psycholog Jaroslav Šturma.  

 • Co když je vážně pozadu?

  Řekne vám to každý odborník a bude mít svatou pravdu: "Nesrovnávejte děti." Protože jejich vývoj je nerovnoměrný, jedno se naučí dřív kotrmelec, jiné dřív správně vyslovuje "r" a tak podobně. Mimochodem – mé nejstarší dítě chodilo v půl roce kolem nábytku, ve čtyřech běhalo jako zběsilé a od deseti je to takové spíše pomalé motovidlo. „Děti, které začnou třeba mluvit později, vůbec nemusí být ve svém vývoji pozadu, někdy třeba naopak. Předčasným učením a nucením do něho můžeme nakonec v dítěti ke čtení a školní výuce vůbec vyvolat odpor,“ dodává psycholog Šturma. 

 • Tři až čtyři roky: básničky i spontánní kreslení

  ...

   

  Tříleté dítě umí nejen své jméno, ale i jména sourozenců, ostatně zná celkem až tisíc slov, z nichž dokáže tvořit souvětí. Zvládá básničky i úlohy na protiklady či rozlišování hlásek, ačkoli rozhodně ne bezchybně. Co by mělo zvládnout? 

   

  • S dohledem splnit jednoduchý úkol.

   

  • Poznat a pamatovat si svou značku a své místo v MŠ.

   

  • Umět pojmenovat osoby v rodině, v nejbližším okolí, bezprostředně vnímaná zvířata, rostliny, činnosti a jevy.

   

  • Postupně rozlišovat různé zvuky, snažit se zřetelně vyslovovat hlásky.

   

  • Srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání.

   

  • Umístit různé předměty podle pokynů (na, do, v), vkládat jednoduché předměty do otvorů tvarově shodných.

   

  • Ukázat, který z daných předmětů (objektů) je velký – malý, rozlišovat první, poslední, více, méně, stejně (všechny, žádný), přiřazovat a porovnávat počet 1 a 2.

   

  • Přednášet říkadla za pomoci druhé osoby, později samo přirozeně přednést krátkou báseň, soustředěně vyslechnout krátký text, s pomocí reprodukovat jednoduchý děj (pohádky), podle ilustrace ukázat a pojmenovat postavy z pohádky.

   

  Pokud jde o tělesný vývoj, dítě by mělo umět:

   

  • správně držet a používat lžíci a hrníček

  • plazit se pod nízkou překážkou, přelézat nízké překážky a prolézat překážky slalomem

   

  • zvládnout plynulou chůzi se správnými pohyby paží, zvládnout chůzi s různými polohami paží

   

  • vystupovat po mírně šikmé ploše, vyjádřit rytmizovanou chůzi v pochodovém rytmu

   

  • skok snožmo do dálky z místa, koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem.

   

  Kromě toho by dítě mělo rozvíjet i svůj hodnotový žebříček a estetické cítění, takže je fajn, když se naučí: 

   

  • spojovat zpěv s pohybem a hrou na dětské hudební nástroje, společně s oporou o hlas dospělého zazpívat nejméně 3 popěvky říkadlového rázu

   

  • snažit se o udržení daného tempa písně, postupně zdokonalovat dodržování přesnějšího rytmu (procvičovat pomalé a rychlé tempo při chůzi, běhu a tanci)

   

  • postupně rozlišovat základní dynamický kontrast: tiše – hlasitě v řeči, ve zpěvu i ve zvucích kolem nás

   

  • spontánně kreslit podle vlastní volby, slovně vyjádřit, co nakreslilo – kreslit na základě citových podnětů a vztahů (rodina, kamarádi, náš dům, zvířátka, hračky)

   

  • kreslit na základě citového prožitku (zážitky z rodiny, z vycházek, z výletů, z pohádek), jednoduchou formou znázornit dopravní prostředky (auto, vlak, letadlo, loď)

   

  • kreslit i silnějším grafickým materiálem (křídou, rudkou, pastelem) po celé ploše velkých formátů

   

  • vyválet váleček mezi dlaněmi a mezi dlaní a podložkou, ohýbat okraje placky, vytvářet jednoduché předměty (misky, talíře, košíčky) vtlačováním, vytahováním a slepováním modelovacího materiálu.

 • Čtyři až pět let: rozlišuje stromy, ovoce i zeleninu

  ...

  Dítě v řeči už používá všechny slovní druhy, celkem s jistotou umí barvy a je jasné, která ruka bude jeho šikovnější. Používá až dva tisíce slov, pomocná slůvka ten, ta, to nahrazuje skutečnými názvy osob, zvířat a věcí.

  Dítě by mělo umět:

   

  • Samostatně splnit jednoduchý úkol.

   

  • Znát své jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště, znát jména kamarádů, dětí z MŠ a příjmení některých z nich, pojmenovat místnosti, ve kterých se pohybuje.

   

  • Znát základní pravidla chování na ulici a správně reagovat na červený a zelený signál semaforu.

   

  • Správně pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází do styku, znát jejich typické vlastnosti a účel, umět srovnávat a rozlišovat rozměry a tvary předmětů (dlouhý – krátký, velký – malý, větší – menší).

   

  • Poznat a správně pojmenovat alespoň 3 květiny, umět rozlišit strom listnatý od jehličnatého, rozlišovat ovoce a zeleninu podle vzhledu a chuti.

   

  • Poznat, pojmenovat a rozlišit několik domácích a hospodářských zvířat, znát jejich užitek, poznat a pojmenovat některé ptáky a zvířata žijící v lese, na poli, v zoo a ve vodě.

   

  • Snažit se správně vyslovovat hlásky, umět mluvit šeptem, potichu, hlasitě, dobře znát 4 až 5 říkadel a uplatňovat je při hře, umět je výrazně přednášet společně s ostatními.

   

  • Pozorně vyslechnout celou pohádku, poznávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti, volně reprodukovat jednoduchý děj pohádky a pokusit se o jednoduchou dramatizaci s vystižením charakteru postav, rozlišovat kladné a záporné vlastnosti postav.

   

  • Popsat vzájemnou polohu dvou předmětů pomocí vztahu: je v – není v... (v krabici, ve skříni), umístit různé předměty podle pokynů: před, za, pod, nad, vedle, mezi, první, poslední, poznat tvary, jako jsou kruh, čtverec, trojúhelník.

   

  • Rozhodnout o pravdivosti či nepravdivosti tvrzení, postupovat od nejjednodušších k náročnějším formulacím (míč je červený – je to pravda?).

   

  • Vytvořit skupinu předmětů v počtu do 4 prvků a porovnávat více, méně, stejně a sestavit číselnou řadu 1 až 4.

   

  Pokud jde o tělesný vývoj, dítě by mělo umět:

   

  • Chodit vyrovnaně a plynule se správnými pohyby paží, chodit po šikmé ploše a zvýšené rovině (po lavičce), chodit volně v prostoru s vyhýbáním, s orientací mezi překážkami, se změnami směru a délky kroku, chodit po schodech nahoru a dolů, bez držení střídat nohy.

   

  • Chodit po špičkách – střídat běh a chůzi podle pokynů, zvládnout přeběh na 20 m k cíli, a to i ve dvojicích či trojicích.

   

  • Poskoky v podřepu, přes čáru, vpřed, vzad a vpravo, vlevo, přeskočit nízkou překážku z místa i při běhu.

   

  • Seskočit z vyšší roviny s dopomocí, později bez dopomoci na měkkou podložku, skok do dálky z místa i s rozběhem.

   

  • Házet míč do koše umístěného ve výši hlavy dítěte.

   

  • Pohotové přechody ze stoje do různých poloh podle povelu.

   

  • Stoj na jedné noze (krátká výdrž), pokus o rovnováhu s oporou.

   

  • Plynulé převaly (sudy) i na mírně šikmé ploše, kotoul vpřed bez dopomoci.

   

  • Chodit ve 2/4 taktu (pochodový krok).

   

  • Samostatně používat kapesník, samostatně obout a vyzout botičky bez zavazování tkaniček (učit se je zavazovat), správně používat lžíci a postupně celý příbor.

   

  Kromě toho by dítě mělo rozvíjet i svůj hodnotový žebříček a estetické cítění, takže je fajn, když se naučí:

   

  • Zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích, vědomě dodržovat základní pravidla chování, domluvit se s ostatními, být zdvořilý k dětem i dospělým.

   

  • Přiměřeně vyjádřit vlastní potřebu, umět požádat o něco, postupně uplatňovat iniciativu v různých činnostech.

   

  • Přizpůsobit se režimu dne v mateřské škole a postupně chápat význam některých činností, jako je třeba odpočinek po obědě.

   

  • Zpívat s menší oporou o hlas dospělého – ve skupině, sólově, s doprovodem, také zazpívat popěvky i říkadlové melodie ve dvou- až třítónovém rozsahu.

   

  • Zazpívat 5 až 8 říkadlových melodií a 4 až 5 písní s vyššími nároky na intonační čistotu a rytmickou a dynamickou správnost, zpívat s nástrojovým doprovodem i bez doprovodu podle taktovacího gesta.

   

  • Poznat známou píseň podle předehrané melodie nebo zazpívaného úryvku.

   

  • Uvolněně kreslit podle vlastní volby i podle zadání.

   

  • Kreslit plynulým a odvážným grafickým pohybem, silnějším i slabším materiálem na různě velké formáty (křídou, uhlem, rudkou, pastelem, slabým fixem, tužkou).

   

  • Graficky zaznamenávat pohyb zápěstí (uvolňování) – vertikální a horizontální linie a smyčky.

   

  • Při modelování vytvářet předměty vtlačováním palců do koule a vytahováním prsty (miska, hnízdo, hrneček, váza).

   

  • Vytahovat drobné detaily z jednoho kusu hlíny (zobák nebo křídla ptáka, bodliny ježka), vymodelovat zvířecí postavu, vystihnout tvar těla.

   

 • Pět až šest let: co umět před zápisem do školy

  ...

   

  Mezi pátým a šestým rokem se rychle rozvíjí vnímání, představy, pozornost, obrazotvornost, myšlení a paměť. Dítě dokáže zopakovat poměrně dlouhou větu, spontánně počítat (v číselné řadě do 6) a pojmenovat předměty kolem sebe, správně vysvětlit, nač se používají, a vytvořit skupinu předmětů. U některých dětí přetrvává nesprávná výslovnost, většinou nezvládají sykavky (c, s, z, č, š, ž) a r, ř. V období zahájení školní docházky by dítě mělo používat při komunikaci okolo 3000 slov, což odpovídá hranici potřebné k běžnému dorozumívání. 

   

  Dítě by mělo umět:

   

  • Znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště a mateřské školy, vyjmenovat nejbližší členy své rodiny, vědět, kde pracují, znát jména a příjmení svých kamarádů a všech dětí ve třídě mateřské školy, znát příjmení svých učitelek v mateřské škole.

   

  • Pojmenovat všechny prostory doma i v mateřské škole, u lékaře, v obchodě, na nádraží apod. a znát jejich účel, znát cestu z domova do mateřské školy a zpět, do obchodu, k lékaři.

   

  • Znát a umět pojmenovat nejdůležitější budovy v okolí bydliště a školy, navštívit základní školu a radostně očekávat vstup do školy, pohotově a správně reagovat na světelné signály, znát základní pravidla chování na ulici (rozhlédnout se před vstupem na vozovku, nezdržovat se na vozovce), znát dopravní značky pro chodce, uvědomovat si možná nebezpečí na silnici.

   

  • Poznat a postupně se naučit používat dopravní prostředky, které se vyskytují v jeho okolí, naučit se nastoupit a vystoupit z dopravního prostředku, je dobré vést dítě k tomu, aby postupně umělo zakoupit a označit jízdenku.

   

  • Poznat vlajku České republiky, znát hlavní město.

   

  • Zapamatovat si až 5 pojmů, které byly před ním vysloveny (sluchová paměť), opakovat dvojverší, jednoduchou větu, souvětí, postupně rozšiřovat větu přidáváním dalších slov – dbát na přesné zopakování pojmů nebo děje krátkého příběhu po uplynutí 1 hodiny (dlouhodobá paměť), zapamatovat si až 5 pojmů z obrázku (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel, a najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky.

   

  • Samostatně a tvořivě využívat různé hračky, konstruktivní hry a stavebnice, vytvářet složitější útvary podle předlohy i podle vlastní fantazie, správně pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází do styku, znát některé jejich vlastnosti a účel a určit základní materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

   

  • Poznat a pojmenovat základní suroviny pro přípravu pokrmů, jejich původ.

   

  • Umět rozlišit jídla zdravá a nezdravá, chápat nezbytnost vitaminů, mléčných výrobků, ryb pro lidské zdraví, osvojit si zdravé stravovací návyky, dodržovat pravidelný stravovací režim.

   

  • Poznat a pojmenovat barvy a postupně rozlišovat jejich odstíny.

   

  • Rozeznat a pojmenovat kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umět najít tyto tvary na obrázku i v prostoru kolem sebe a umět je porovnat.

   

  • Označovat rozměry a tvary předmětů (velké – větší – největší, kulaté – hranaté – špičaté).

   

  • Správně pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc), postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra a roční období (jaro, léto, podzim, zima) a charakterizovat je 2 až 3 typickými znaky.

   

  • Postupně umět vyjmenovat názvy dnů v týdnu, rozlišovat charakteristické znaky počasí.

  • Bezpečně rozlišit stromy listnaté a jehličnaté, správně pojmenovat alespoň 2 listnaté a 1 jehličnatý a znát plody některých stromů (šiška, kaštan, žalud) a keřů (šípek), poznat a správně pojmenovat alespoň 3 zahradní, 3 luční a 1 pokojovou rostlinu.

   

  • Pojmenovat části lidského těla a na svém těle ukázat různé detaily (noha – stehno, koleno, lýtko, chodidlo, prsty), vědět, které části jsou zdvojené, která je jenom jedna, vyjmenovat nejméně 5 částí hlavy, pojmenovat prsty na ruce, používat řadové číslovky (první – pátý).

   

  Pokud jde o řeč, dítě by mělo umět:

   

  • Aktivně a přirozeně navázat řečový kontakt s ostatními dětmi a dospělými, správně dýchat při řeči, zpěvu a pohybových činnostech.

   

  • Umět rozkládat slova na slabiky (využít rytmizace), určit první a poslední slabiku, rozkládat slova na hlásky, určit první a poslední hlásku, správně vyslovovat postupně hlásky a hláskové skupiny, umět rozlišit hlásky na začátku a později i na konci slova a před vstupem do základní školy dosáhnout správné výslovnosti, intonace, hlasitosti, tempa řeči, správného kladení větného a slovního přízvuku.

   

  • V souvislém řečovém projevu používat rozvité věty a postupně jednoduchá souvětí.

   

  • Rozumět vtipu, chápat význam humorného textu, vymyslet hádanku, chápat a utvořit jednoduchý rým, správně používat předložky, slovesa a skloňovat podstatná jména, užívat správný slovosled.

   

  • Umět odvodit množné číslo z jednotného (jeden pán – dva páni) a opačně (dva domy – jeden dům).

  Pokud jde o tělesný vývoj, dítě by mělo zvládnout:

   

  • Zvládnout chůzi v prostoru mezi překážkami, s překračováním překážek – samostatně i v zástupu, zvládnout plynulou chůzi po schodech i ve dvojicích – bez držení.

   

  • Provádět výstupy a sestupy na přiměřeném nářadí (žebřík, štafle, ribstol).

   

  • Střídat běh a chůzi na zvukové a světelné signály (ve spojení se signály dopravními).

   

  • Zvládnout skoky snožmo s přípravou na odraz, kmity podřepmo na místě i s výskokem, poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do stoje rozkročného, přeskoky nízkých překážek plynule za sebou v chůzi i v běhu, skok do výšky z místa i s rozběhem.

   

  • Lézt v podporu dřepmo v rovině na zvýšené ploše, vzad, stranou a po „třech“ (jedna paže nebo noha zdvižená).

   

  • Vyhazovat míč do výšky pravou, levou i oběma rukama na cíl a do dálky horním obloukem.

   

  Dítě by mělo umět:

   

  • Samostatně se umýt, učesat, používat záchod, toaletní papír a splachovací zařízení.

   

  • Samostatně používat kapesník.

   

  • Samostatně se obléknout, svléknout včetně zapínání a rozepínání oděvu (dbát na úpravu zevnějšku), skládat a ukládat oblečení, botičky a další věci na určené místo včetně uložení lůžkovin.

   

  • Samostatně se obout, vyzout, zavázat si tkaničky na kličky a rozvázat je.

   

  • Používat celý příbor.

   

  • Správně umístit celý příbor na stůl a postupně umět prostřít na stůl (podložku, příbor, ubrousek, misku, skleničku), podílet se na přípravě výzdoby stolu při svátcích a oslavách.

   

  • Skládat papír podle pokynů, dodržet přesný postup při skládání, samostatně nalepovat a stříhat papír nebo textil.

   

  • Rozvíjet samostatnost, zručnost, fantazii a uplatnit ji při vytváření složitějších staveb z písku a z hlíny.

   

  • Pomáhat při péči o květiny v bytě a o rostliny v zahradě i v přírodě.

/
Sdílej na facebooku

Diskuse ke článku

.
Video
Branky, body, kokoti: Za covid může sex! Prasák, pro kterého jsou…

Pomůžeme vám vybrat porodnici!

Těhotné ženy čeká jedno důležité rozhodnutí. Musí si vybrat porodnici, v níž přivedou svoje dítě na svět. Mezi zařízeními jsou velké rozdíly - některé se ani za posledních třicet let nijak moc nezměnily k lepšímu a stále používají rutinní škodlivé postupy, jiné nabízejí příjemné prostředí, individuální přístup, respektují porodní přání a jsou nakloněné alternativnějším metodám. Případně si tam třeba můžete přivést svoji porodní asistentku nebo dulu.

Která porodnice je nejlepší? Která nejvíce vyhoví vašim představám o tom, jakým způsobem chcete svého potomka přivést na svět? Jaké jsou přednost a zápory jednotlivých porodnických zařízení? Podívejte se na přehled všech porodnic na webu maminka.cz a přečtěte si, jak dopadly v hodnocení ostatních žen. Dozvíte se, které porodnice získaly nejvyšší počet bodů a které naopak úplně propadly, přečtete si zkušenosti rodiček a získáte spoustu informací, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat si tu pravou.

Už máte jeden nebo dokonce víc porodů za sebou? Budeme rádi, když nám i vy napíšete svoje zkušenosti z porodnice a pomůžete tak dalším matkám, aby se rozhodly správně.

PORODNICE

Horoskopy


Zobrazit domovskou stránku